Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Ma miluje Kristýnku s.r.o.

IČ: 06131212, so sídlom Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 Michle

1. Preambula

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je Max miluje Kristýnku, IČ: 06131212, so sídlom Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 Michle, Česká republika. (ďalej len “Predávajúci”) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené Predavajúcim. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predavajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné. Predavajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Objednanie tovaru

Ponúkame Vám možnosť pohodlného online nákupu priamo z pohodlia Vášho domova. Náš Eshop je otvorený 24 denne pre elektronické objednávanie. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne priamo v našom Eshope. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na našich stránkach a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotna kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s Kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Tieto obchodne podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež iba v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy ve slovenskom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zistiť, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 1 roka odo dňa jej podpisu.

3. Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.

Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli, a to na email info@farebnekriedy.sk.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

4. Cena a platba

Ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti “Dodacia lehota a podmienky dodania”. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenie, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • Platba v hotovosti pri prevzatí
 • Platba vopred na účet
 • Platba dobierkou

5. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskou službou Zasielkovna.SK a Uloženka.SK. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 7 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 4 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto obchodných podmienok. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky: osobné prevzatie

V prípade výmeny tovaru v lehote 14 dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14 dní hradí náklady na poštovné Kupujúci.

7. Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu ihneď po obdržaní zásielky, inak reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na info@farebnekriedy.sk alebo poštou.

Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní nebudú reklamácie telefónom akceptované – reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme – v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo poštou bez dobierky na adresu:

Max miluje Kristýnku s.r.o.
Molákova 577
Praha 8
18600

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak Kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety Kupujúcemu.

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade že vracia tovar ktorý je bez vady. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú nižšie.

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

 • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • Tovar musí byť nepoškodený
 • Tovar nesmie byť použitý – nie je na ňom vidieť známky používania
 • Tovar musí byť kompletný!
 • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
 • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
 • Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám – je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
 • V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy_sk

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu. Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala. Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len “Rím I”), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia “Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru”. Touto voľbou nie je dotknutý článok. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť. Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov, pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistilo , že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc mestského súdu v Českej Lípe pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov, pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Českej Lípe. Mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská, 567/15, 12000 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2015 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.