Ochrana osobných údajov

FarebneKriedy.SK sú eshopom provozaným fyzickou osobou registrovanou v Českej republike. Na Slovensku nemá žiadneho sprostredkovateľa, žiadnu prevádzku, predajňu resp. organizačnú zložku kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov, proto sa ochrana osobných údajov řídí českým zákonmi – teda zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v znení neskorších predpisov. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Objednať) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvaranie databázy klientov, reklamná a marketingová činnosť. Kupujúci súhlasí s tým, že poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónny kontakt a email.

Prevádzkovateľ tohto eshopu je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa eshopu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk s kupujúcim. Spoločnosť Max miluje Kristýnku s.r.o. je evidovaná v Registri správcov Úradu pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00073397/001 s dátumom registrácie 06. Júna 2017.

Poskytnuté osobné údaje je Predávajúci / Prevádzkovateľ oprávnený využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy len za podmienok uvedených nižšie.

Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil či ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy či v rámci prehliadania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@farebnekriedy.sk). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorú je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@farebnekriedy.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.